Nyheter

Sida 1 av 6  > >>

Förlåt! [Mer]
Skrivet av: Ola, okt 30, 2020
Covidpandemin fortsätter [Mer]
Skrivet av: Ola, okt 30, 2020
Hjärnblödning [Mer]
Skrivet av: Ola, okt 30, 2020
Coronaviruset [Mer]
Skrivet av: Ola, okt 30, 2020
 

Vad har hänt

Årsmötet 2020

Den 15 oktober kunde äntligen årsmötet hållas pga Coronapandemin som hållit landet i ett järngrepp.
Mötet hölls i Hallstahammar.

Mötet öppnades av föreningens ordförande Tommy Bergh som hälsade alla välkomna.
Därefter skedde fastställande av röstlängd, sju ombud var närvarande.

Mötesdeltagarna ansåg att mötet behörigen utlysts.

Till mötesordförande valdes Lillemor Qvist, Hallstahammar, till sekreterare för årsmötet valdes Ann-Margreth Persson.

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Gunilla Lindkvist och Gunnel Forslund.
Styrelsens ekonomiska- och verksamhetsberättelse var utskickade med kallelsen till årsmötet. Inga invändningar framkom.

Svante Strömbäck, revisor i föreningen läste upp revisorernas berättelse där de föreslår årsmötet att bokslutet fastställs och ansvarfrihet beviljas styrelsen och dess kassaförvaltare för år 2019.
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2019.
Några förslag och motioner fanns ej inkomna.
Styrelsens förslag om antalet ledamöter och ersättare i styrelsen godkändes, dvs ordförande, kassör och tre ledamöter samt två ersättare.

Val:
Till ordförande på ett år valdes Tommy Bergh.
Valda till ledamöter på två år vardera blev Elisabeth Norlin Mellgren samt Göte Lindkvist.
Valda till ersättare på ett år blev Lars-Evert Oskarsson samt Bertil Ericson.
Årsmötet gav Svante Strömbäck och Magnus Boder förnyat förtroende som revisorer på ett år.
Jan Linered valdes som revisorsersättare.
Beslut om antalet ombud till nästa årsmöte i länsföreningen togs enligt årets modell, två ombud från varje lokalförening, dvs åtta ombud.
Till valberedningen valdes enligt styrelsens förslag Dennis Hedberg sammankallande samt Eva Kohlén, samt en vakant.

Årsmötet avslutades med att mötesordförande Lillemor Qvist tackade och överlämnade klubban till Tommy Bergh.
Nu avtackades Lillemor samt avgående Mia Björk samt Jorma Halmenkulo som båda slutar i styrelsen med varsin blomstercheck.
Avslutningsvis bjöd länsföreningen alla deltagare på kaffe och smörgås.

 

Årsmötet 2016
Den 31 mars samlades länsföreningen till årsmöte i den nyrenoverade Lindgården i Fagersta. Ordförande Ove Puisto hälsade alla välkomna till årsmötet och drog därefter de första punkterna på dagordningen för årsmötet.

Vald till årsmötesordförande blev Peo Lindahl, tidigare anställd på Stroke-Riksförbundets kansli.
Efter verksamhetsberättelsen läste Gurli Söder, föreningens kassör upp den ekonomiska berättelsen. Avgående revisorn Jerk Lind läste sedan upp revisorernas berättelse i vilken styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Nu var det dags för val av ny ordförande där sittande ordförande fick förnyat förtroende för ytterligare ett år. Hur övriga styrelsen kom att se ut ser du under "styrelsen i länet", där du även finner samligas kontaktuppgifter.
När mötet var avklarat avtackades avgående vice ordföranden Fritz Monin samt Irmeli Andersson tillsammans med avgående revisorn Jerk Lind med blommor.
Mötet avslutades med välsmakande smörgåstårta med dryck.

 

Styrelsemöte i Fagersta

Den 21 oktober samlades styrelsen tillsammans med kanslisten till styrelsemöte i Fagersta.
Vi var åter i Lindgården som nu har återuppbyggts efter den förödande branden i mars 2013.
Detta var 2015- års sista ordinarie styrelsemöte. Återstår gör ett s k arbetsmöte den 18 november.
Se bilder under "bilder"

Text och foto: Ola Kågenäs

Uppstart Region Mitt 26 september 2015

Lördagen den 26 september 2015 träffades representanter från strokeföreningar i Örebro län, Östra Värmland, Dalarnas län, Västmanlands län och Uppsala län. Gävle föreningen var förhindrade att delta vid detta möte.

 

Orsaken till mötet var en kallelse från Peo Lindahl, Stroke Riksförbundet samt Ove Puisto, ledamot av förbundsstyrelsen, allt beroende på frågan som väcktes under fjolårets kongress i Södertälje om bildandet av regioner i landet för de län som så önskar.

 

Efter välkomstfika med kaffe och smörgåsar informerade Tommy Bergh, Strokeföreningen Västerås om det praktiska, mattider mm.
Därefter inledde Ove Puisto mötet med att berätta om syftet med detta möte som tidigare beskrivits i kallelsen inför mötet om intresse av att bilda en region. inom ett geografiskt område med föreningar från 6 län och ett namnförslag på Region Mitt?
Peo Lindahl kunde tyvärr inte delta vid mötet pga sjukdom.

 

Efter uppdelning i fyra grupper blev första frågan att diskutera: finns det intresse av att samarbeta inom föreslagna län:

 

Svaret på den första frågan blev ett stort JA, vi vill och skall bilda en region.
Vid det efterföljande grupparbetet besvarades diverse frågeställningar, typ vad vi vill vi få ut av ett regionsamarbete, när vi skall anordna det första ordinarie mötet.

Vi kom överens om att hålla det första ordinarie mötet den 9 april 2016 även det i Västerås med Stroke Västmanlands län som värd. Kommande möten därefter ska ske runt om i regionen.

Varför ville man då ha en region? Huvudorsaken visade sig vara önskemål om erfarenhetsutbyte samt större möjlighet till påverkansarbete gentemot landsting, kommuner, primärvården, rehabiliteringsfrågor mm.

Efter redovisningen av grupparbetet avslutades mötet med en gemensam eftermiddagsfika i restaurangen i den gamla industrilokalen som numera under ABFs styre går under namnet Culturen.

 

Text och foto: Ola Kågenäs

Årets sista styrelsemöte

Onsdagen den 3 december hade Stroke Västmanlands län sin sista schemalagda sammankomst för år 2014.
Det skedde i form av ett arbetsmöte utan protollskrivande i Källmoragården i Surahammar, den mest centrala samlingsplatsen för länets fyra olika lokalföreningar som ju via sina styrelserepresentanter till stor del utgör styrelsen i länsföreningen.
Mötet började redan kl 10.00 med kaffe och smörgås för att sedan följas av lite olika informationer från framför allt ordföranden Ove Puisto, han beskrev bl a var föreningen befinner sig i det "pilotprojekt" som har pågått under hösten, tillsammans med Riks-Stroke.
Efter informationsdelen avslutades mötet med en varsin jultallrik som Källmoragårdens husmor Malin Holst hade beställt till oss.
Text och foto: Ola Kågenäs, Stroke Västmanlands län


Journal på nätet-
info
Torsdagen den 30 oktober 2014 träffades styrelsens medlemmar på Scandic i Västerås för två olika informationer.
Kl 15.00 höll Jens Glavenby, projektledare från Landstinget Västmanland, en utförlig information om det nya som är på gång för oss patienter nämligen "journal på nätet".

Projektet ska vara sjösatt under 2015 men redan under senhösten 2014 ska två olika kliniker inom landstinget får agera testpiloter, en i Köping och en i Västerås.
Vill du läsa mer om projektet så kan du titta under "bilder/Journal på nätet" här på hemsidan.
Efter avslutad information från landstinget tog Riks-stroke över informerandet, genom att fortsätta dialogen runt Strokedialog.

 Det var projektledaren Kerstin Hulter Åsberg som är den som fått SKL´s uppdrag att driva projektet som höll i trådarna tillsammans med Åsa Johansson från Riks-Stroke i Umeå.

 

Valberedningskurs Färna Herrgård

 Onsdagen den 26 mars träffades medlemmar ur styrelser samt totalt 11 personer från valberedningarna till Stroke Västmanlands läns fyra lokalföreningar för några timmars valberedningsutbildning.

Vi träffades i Färna Herrgård där dagen inleddes med en gemensam lunch.

 Därefter hälsade Stroke Västmanlands läns ordförande Ove Puisto alla 20 närvarande varmt välkomna med ett extra varmt välkommen till dagens ”kursledare” Peo Lindahl från Stroke-Riksförbundets kansli.

 Efter avslutad lunch med kaffe på maten, begav sig hela sällskapet iväg till den bokade konferenslokalen på andra våningen, vilket gav oss lite träning också, eftersom några tog sig fram med hjälp av rullatorer.

 Men med föreningarnas slogan ”Stöd- och Gemenskap” i minnet så kom alla på plats.

 Efter ytterligare en kort information från Ove Puisto om vad vi hade att förvänta oss av de kommande ca 2,5 timmarna så tog Peo över.

 Han hälsade alla välkomna även han och inledde sedan att säga att valberedningarna är en av föreningens viktigaste funktioner, trots att detta med valberedare ofta behandlas lite ”så där”.
Nu delade Peo ut en folder till var och en med texten ”Föreningens Valberedning”  och Strokeföreningen Västmanlands län 26 mars 2014 Färna herrgård, tryckt på första sidan tillsammans med strokeloggan.

Peo tog sig an avsnitt för avsnitt av texten ex vis ”Förslag till dagordning”,

 Det var fritt fram för frågor under hans presentation och genomgång via OH-bilderna, och frågor fick han verkligen ta emot.

Det blev stundtals riktigt livliga samtal runt vissa punkter, något som vi alla tyckte var riktigt positivt!

Vad är sämre än en helt tyst åhörarskara för en föredragshållare?

Genomgången av materialet var tänkt att avslutas vid 15-tiden med eftermiddagskaffe, men intresset var så pass stort att klockan hade passerat 15.30 innan det blev kaffestund med avrundande samtal.

Text och foto: Ola Kågenäs
Stroke Västmanlands län

Årsmöte i Stroke Västmanlands län
19 mars 2014 höll länsföreningen sitt årsmöte. Platsen var Mickes Husman i Västerås.
Nästan 20 personer hade trotsat snöovädret och tagit sig till mötet.
Föreningens ordförande Ove Puisto inledde mötet med att hälsa alla varmt välkomna. Därefter följdes dagordningen. Till årsmötesordförande valdes biskop emeritus Claes-Bertil Ytterberg och till årsmötessekreterare Ann-Margreth Persson. Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av mötesordföranden och den ekonomiska berättelsen redogjorde kassören Jan Linered för.
Revisorernas berättelse lästes upp av revisor Jerk Lind. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Mötet fastställde antalet ledamöter till 4 och ersättare 4 + ordförande i styrelsen och därefter vidtog valen av dessa.
Ove Puisto omvaldes till ordförande ytterligare ett år.
Jan Linered kvarstår som kassör ett år till.
Fritz Monin omvaldes på 2 år som ledamot. Tommy Bergh och Ann-Margreth Persson kvarstår ytterligare ett år.
Till ersättare på 1 år omvaldes Elisabeth Norlin Mellgren. Nyval Göte Lindkvist, Carina Storås och Irmeli Andersson.
Avgående revisorer Marie Louise Lindström och Jerk Lind fick förnyat förtroende 1 år, ävenså revisorsersättare Leif Karlsson.
Ombud till representantskapet valdes Ann-Margreth Persson och Jan Linered som ersättare.
Valberedningen fick förnyat förtroende. Sammankallande Eva Kohlén samt Dennis Hedberg och Lennart Persson.
Mötesordförande Carl-Bertil Ytterberg tackades med blommor av ordförande Ove Puisto . Avgående ur styrelsen Marianne Ytterberg och Eivor Eriksson avtackades även de med blommor.
Efter årsmötets avslutande bjöds det på Pytt i panna och därefter kaffe.
Den nya styrelsen hade också ett konstituerande möte. Där valdes Fritz Monin till vice ordförande och Ann-Margreth Persson till sekreterare.
Text: Ann-Margreth Persson

 

Projektet Strokedialog

Den 4 mars 2014 var styrelsemedlemmar från Stroke Västmanlands länsförening samt från de fyra lokalföreningarna kallade till ett informationsmöte på Eriksborg i Västerås.
Med vid mötet var Åsa Johansson från Riks-Strokes sekretariat i Umeå tillsammans med projektledaren Kerstin Hulter Åsberg.
Målet med projektet Strokedialog är att erbjuda landets patientföreningar kunskaper om det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke, som sedan ska kunna användas för att lokalt påverka sjukvårdens och rehabiliteringens kvalitet.
Efter en gemensam lunch startade mötet med att samtliga deltagare presenterade sig därefter tog projektledaren över med information om projektet Stroke-dialog.
Hon berättade bl a att mötet i Västerås var det andra av fyra under våren 2014 där syftet är att finna en modell för dialog kring Riks-Strokes kvalitetsdata, som sedan ska kunna spridas till resten av landet. I detta startskede är det länsföreningarna i Norrbotten, Stockholm samt Västmanland som utgör basen för projektet.
Nu tog Åsa Johansson över och visade lite information ur kvalitetsregistret gällande Västmanlands två sjukhus, dvs Köping och Västerås.
Efter detta delades deltagarna upp i grupper där man sedan diskuterade vilka strokefrågor som är mest aktuella i Västmanland och vilka data som kan vara av värde att ta fram för lokalt bruk.
Vid eftermiddagskaffet skedde en utvärdering av eftermiddagens möte.
Text: Ola Kågenäs


Strokearbetsmöte

Den 23 oktober 2013 samlades styrelserepresentanter från samtliga fyra lokalföreningar under Strokeföreningen Västmanlands län till ett arbetsmöte.
Mötet som hölls på Karmansbo Herrgård startade redan kl 09.00 med en gemensam fikastund i huvudbyggnaden.
Därefter samlades deltagarna i ”Vagnslidret”, vår byggnad under dagen.
Här inledde Stroke Västmanlands läns ordförande Ove Puisto med att hälsa samtliga cirka 20 personer välkomna till arbetsmötet.
Han berättade att vi skulle arbeta i grupper med några förutbestämda frågor som han sedan delade ut till grupperna.
En av frågorna var ”Medlemsvård”, och vad kan länsföreningen stödja lokalföreningarna med?
Efter uppdelning i grupper med medlemmarna mixade från de olika lokalföreningarna satte arbetet igång under förmiddagen med bra diskussioner inom grupperna.
Vid 12-tiden samlades vi åter i huvudbyggnaden för en gemensam lunch som smakade bra efter grupparbetena.
Vid 15-tiden avrundades dagen med redovisning av arbetet samt en gemensam fika innan deltagarna skildes åt för att åka hem till sitt.

 

Summeringen av dagen var att detta bör vi jobba vidare med. Eftersom de olika lokalföreningarna har hunnit olika långt pga de olika förutsättningar som finns så har vi mycket att ge varandra, samarbete mellan de olika lokalföreningarna över kommungränserna är bra.
Text och foto: Ola Kågenäs, Stroke Västmanlands län


Föreläsning hos PRO i Kolsva

Den 16 oktober 2013 var länsföreningens ordförande Ove Puisto tillfrågad av den lokala PRO-gruppen i Kolsva för att hålla en strokeföreläsning för deras medlemmar vid ordinarie månadsmöte i Kolsva. Mellan 55-60 medlemmar fanns på plats och Ove fick ca 45 minuter till sitt förfogande. Han berättade om sitt eget strokeinsjuknande med mycket humor inblandat. Dessutom "kryddade" han berättelsen med mycket strokefakta som riskfaktorer. Han avslutade med att inbjuda PRO-medlemmarna att bli medlemmar i den lokala strokeföreningen Stroke Västra Mälardalen. "Har du inte haft stroke så har du alla möjligheter att bli en stödmedlem" sa han. Med vid mötet var från den lokala strokeföreningen dess ordförande Ann-Margreth Persson tillsammans med Ola Kågenäs, de var med och delade ut strokeinformationsmaterial till intresserade samt för att fylla i  medlemsansökningar. När mötet var över kunde sex stycken nya medlemmar räknas in, vilket vi tycker var riktigt positivt!

Länsföreningens årsmöte
Den 10 april 2013 hölls länsföreningens årsmöte i Eriksborg, Västerås.
Föreningens ordförande Ove Puisto hälsade alla varmt välkomna och sedan följde punkterna enligt utsänd dagordning. Till årsmötesordförande valdes Peo Lindahl från Stroke Riksförbundets kansli, årsmötessekreterare blev Ann-Margreth Persson.
Efter fastställandet av dagordningen lästes styrelsens verksamhetsberättelse upp i rubrikform av Peo med möjlighet för de församlade att ställa frågor. Därefter föredrog kassören Jan Linered den ekonomiska berättelsen som följdes av revisorernas d:o uppläst av revisor Jerk Lind. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Mötet beslutade sedan att följa förbundets beslut när det gäller årsavgift för medlemskap.
Nu vidtog de olika valen efter det att styrelsens förslag om styrelsens utformning godkänts, dvs ordförande, kassör, fem ledamöter samt två ersättare.

Som ordförande omvaldes Ove Puisto för ytterligare ett år, till kassör för ytterligare två år omvaldes Jan Linered, som ledamöter på två år omvaldes Ann-Margreth Persson, sekreterare, samt Tommy Bergh, studieorganisatör.
Kvar i styrelsen sedan tidigare sitter Mariann Ytterberg och Irmeli Andersson och Fritz Monin. Till ersättare på ett år vardera valdes Elisabeth Norlin Mellgren (omval) samt Eivor Eriksson (nyval). Även de avgående revisorerna Jerk Lind och Marie-Louise Lindström fick förnyat förtroende för ytterligare ett år.  Till revisorsersättare valdes Leif Karlsson.
Styrelsens förslag på ombud och ersättare till förbundskongressen 1 juni bifölls, liksom förslaget om antal ombud från lokalföreningarna till nästa årsmöte, dvs  två stycken per lokalförening. Även valberedningen fick förnyat förtroende. Sammankallande Dennis Hedberg, Eva Kohlén ledamot,samt Lennart Persson ledamot.
 Efter årsmötets avslutande serverades deltagarna smörgåstårta (mycket välsmakande) samt kaffe eller the.
Till ny vice ordförande valdes Irmeli Andersson vid det eferföljande konstituerande mötet.
Text och bilder: Ola Kågenäs


Seniormässa i Surahammar
Den 6 oktober 2012 mellan kl 10.00-16.00 hölls den första Seniormässan i Folkets Hus i Surahammar.
Stroke Västmanlands Läns ordförande Ove Puisto var inbjuden att i biografsalongen hålla en föreläsning om stroke under eftermiddagen. Tyvärr var gensvaret från besökare till föredraget i underkant, fler hade fått plats i salongen. Seniormässan besöktes enligt arrangörerna av ca 550 personer inkl de utställare som fanns på plats. Här fanns det mesta att titta på och lyssna till, från kläder och skor och resor till kommunens anhörigstöd, även polisen hade en monterplats liksom Svenska kyrkan. Under eftermiddagen hölls även en mannekänguppvisning i den största mässlokalen vilket fick övrig verksamhet att mer eller mindre dö ut, något som vi upplevde som beklagligt.
Strokebordet, betjänades av Berit Bergh från Stroke Västerås samt av Ola Kågenäs och Ove Puisto från länsföreningen. Innan dagen var slut så hade Ove Puisto ordnat några nya medlemmar.
Ola och Ove var även i kontakt med en diakon från Svenska kyrkan med förfrågan om hon var villig att delta i uppstarten av en "stödgrupp" för dem som har fått stroke och är boende inom Surahammars kommun. Den frågan fick ett mycket positivt bemötande, så nu återstår planerandet och en annons efter årsskiftet för att samla dem som har haft stroke och deras anhöriga till en informationsträff tillsammans med kyrkan. Beslut ska under oktober tas vem och vilken förening som ska ansvara för stödgruppen från strokeföreningarnas sida. Det naturliga utifrån ansvarigt sjukhus och reseavstånd är att gruppen drivs av Strokeföreningen i Västerås.
Text och foto: Ola Kågenäs


Länsföreningens våravslutning i Fagersta
I det soliga försommarvädret den 23 maj med drygt 22 grader utomhus samlades styrelsen i STROKE Västmanlands län till vårens sista sammankomst, nämligen ett arbetsmöte. Den här gången stod Stroke Södra Bergslagen som värd för mötet som var förlagt till Lindgården där alla samlades vid lunchtid kl 12. Efter en gemensam och god lunch återvände styrelsen till det för dagen bokade konferensrummet. Styrelsens ordförande Ove Puisto hälsade alla välkomna, och speciellt en utomstående, Cassandra Elfström, studerande, välkommen till mötet. Hon har som sitt projektarbete valt att forska om stroke och efter kontakt med Tommy Bergh i styrelsen hade hon välkomnats till detta arbetsmöte som ju ändå inte hade protokollkrav. Cassandra fick först berätta lite om varför hon ville forska om stroke, huvudorsaken var att hon har en ung bekant som fick stroke för ett antal år sedan. Nu ville Cassandra lära sig mer om stroke eftersom hennes slutmål är att komma in på högskola och läsa till sjuksköterska. Ove lät nu Cassandra ställa sina förberedda frågor och frågade sedan om hon önskade sitta med under eftermiddagen för att få ytterligare information, något som hon tackade ja till. Cassandra fick även mottaga en hel del strokeinformationsmaterial och utlovades även att få några nummer av tidningen Stroke Kontakt som skulle sändas per post till henne i efterhand. Efter denna lilla intervjustund övertog Ove ordet för att presentera sin Verksamhetsbeskrivning för STROKE Västmanlands län. Här togs bl a syfte och målgrupp för länsföreningen upp liksom funktionsbeskrivningar för styrelsen. Efter några mindre justeringar godkände styrelsen verksamhetsbeskrivningen för att den ska kunna klubbas igenom vid höstens första ordinarie styrelsemöte. Under eftermiddagens gjordes en kortare paus för kaffe och bensträckande. Alla deltagare skildes sedan åt strax före 16 efter det att Stroke Södra Bergslagens ordförande Fritz Monin hade tackats för ett bra arrangerat möte i Lindgården, alla var överens om att här fanns synnerliga lämpliga lokaler för sådana här möten.
Text: Ola Kågenäs

 

Bussresa och Ålandstur 25 april
I ett soligt vårväder startade vi vår resa tidigt från Kungsör och Köping. Vi gjorde stopp efter vägen och plockade upp fler resenärer bl. a i Västerås, Sala och Uppsala. På väg mot Kapellskär gjorde vi ett stopp vid Norrtelje Brenneri. Vi hälsades välkomna med en varm glögg av värdparet. Därefter fick vi en genomgång av vad man bryggde och hur det fungerade. Efter det bjöds vi på kaffe och smörgås.
Under kaffet berättade de om hur verksamheten startade och även lite om gården vi var på. Värden berättade många roliga historier på typiskt "Östermansdialekt". De som ville fick provsmaka vad som tillverkades på gården. Vi testade Roslagspunsch, en Roslagssnaps äpple (typ calvados) samt ett dill/rönnbärsbrännvin. Något som var trevligt för oss att höra var att punschen var gjord på plommon som köps in från Hallstahammar. Ett mycket trevligt besök.
Resan gick sedan vidare mot Kapellskär och båten Rosella. Vi åt ett helt fantastiskt smörgåsbord där det fanns mycket gott att smaka och prova på. Vi fick också ett besök vid våra bord av en besättningsman som berättade om båten för oss. Därefter bjöds på trevlig underhållning med Carina Jarnek och fin dansmusik. Naturligtvis gjorde vi även besök i taxfreebutiken där vi inhandlade diverse godis m.m. Båtresan gick ganska fort 2½ tim till Åland, 30 minuter i hamnen och sedan återresa. Trots tidig morgon, lång tid i bussen och sent hem så var alla överens om att detta var en mycket trevlig resa med många goda, glada människor och många skratt.

Berättat av: Ann-Margreth Persson (ordförande i Stroke Västra Mälardalen)
Resan var ett samarrangemang mellan Strokeföreningarna i Västmanlands län, planerad och bokad av Tommy Bergh, ordförande i Strokeföreningen i Västerås.
Se bilder från resan under "Bilder".

Fotografer under resan: Tommy Bergh, Sonja Norgren samt Gunilla Lindkvist.
Då jag fick bilderna vid olika tillfällen så kommer de i en viss oordning i förhållande till resans turordning, men det får ni stå ut med?


ÅRSMÖTET 2012
Den 14 mars kl 18.00, ej februari som jag råkade skriva i tidningarna, samlades länsföreningen i Västmanlands län till sitt årsmöte, denna gången i Skallbergets Servicehus, då det ej fanns lediga lokaler i Eriksborg där föreningen vanligtvis brukar ha sina årsmöten. Efter några välkomstord av Tommy Bergh, föreningens studieorganisatör började mötet med kaffe och smörgåstårta för deltagarna vid mötet, dvs den hitintillsvarande styrelsen samt två ombud från vardera av de fyra lokalföreningarna i länet.
Efter denna trevliga inledning hälsade föreningens avgående ordförande Ove Puisto alla varmt välkomna till årets årsmöte och öppnade detsamma. Efter sedvanliga punkter som fastställande av röstlängd, årsmötets behöriga sammankallande kom vi fram till punkten val av årsmötesordförande. Till denna för årsmötet så viktiga roll valdes Juha Rundgren, 1:e vice ordförande i landstingsstyrelsen. Till årsmötessekreterare valdes Ann-Margreth Persson ordf i Stroke Västra Mälardalen.  Verksamhetsberättelsen för 2011 gick Mariann Ytterberg igenom, bl a konstaterades att länsföreningen vid 2011 års utgång hade vuxit i medlemsantal från 706 personer året innan till 801 alltså en ökning med 95 medlemmar inom länets fyra lokalföreningar. Föreningens kassör Jan Linered läste sedan upp den ekonomiska berättelsen. Styrelsen beviljades under mötet ansvarsfrihet efter det att revisorernas berättelse hade läst upp av en av revisorerna nämligen Jerk Lind.
Som punkt 9 stod: Förslag från styrelsen, namnbyte. Styrelsens förslag om namnbyte var att föreningen i fortsättningen ska heta Strokeföreningen Västmanlands län vilket bifölls av mötet.

Avsikten med namnbytet är att göra föreningen mera lättsökt via bl a internet samt att det är ett önskemål från Stroke-Riksförbundet att föreningarnas namn ska börja med ordet Stroke.
Nu var det strax dags för val. Till ordförande för ett år omvaldes Ove Puisto, Kolsva. Val av tre ledamöter på två år, Mariann Ytterberg, Västerås, omval (vice ordf.), Irmeli Andersson samt Fritz Monin båda nyval från Södra Bergslagen. Fyllnadsvald efter Ola Kågenäs på ett år blev Ann-Margreth
Persson, Stroke Västra Mälardalen, (nyval). Kvar i styrelsen för ytterligare ett år finns Jan Linered, kassör samt Tommy Bergh, studieorganisatör.

Elisabeth Norlin-Mellgren omvaldes till ersättare på ett år, styrelsen ska försöka att få fram ytterligare en ersättare efter årsmötet. Till revisorer omvaldes Jerk Lind och Marie-Louise Lindström på ett år. Som revisorsersättare omvaldes Anna Gruvegård på ett år. Slutligen valdes följande tre personer till det viktiga arbetet i valberedningen: Eva Kohlén, sammankallande, Dennis Hedberg båda omval samt Lennart Persson, nyval.
Vid årsmötet avgick förutom Ola Kågenäs även Jane Åkerlund, och Lennart Hellström.
Efter mötets avslutande avtackades årsmötesordföranden Juha Rundgren och Ola Kågenäs med blommor. Därefter höll den nya styrelsen sitt konstituerande möte.

 

 

LÄNSSAMARBETE PÅ GÅNG Den 1 november deltog Ove Puisto och Ola Kågenäs från Stroke Västmanlands läns styrelse vid Stroke Örebro länsförenings styrelsemöte i Anhörigcentrums lokaler på Tulegatan 8 i Örebro. Orsaken till detta möte var en inbjudan från Bengt Karlsson, ordf i Stroke Örebro länsförening. Efter att Örebroföreningen hade genomfört sitt ordinarie styrelsemöte så välkomnades Ove och Ola in i lokalen för en stunds gemensamt öppet samtal gällande "strokeverksamheten" inom de två grannlänen. Ove fick först beskriva lite av hur framför allt lokalföreningen Stroke Västra Mälardalen har utvecklats så bra under de senaste åren. Stödgrupps-idén, dvs lokala grupper på större orter som träffas regelbundet utan att i startögonblicket vara en egen förening, belyste lite extra av både Ove och Ola. De beskrev hur stödgruppen i Fagersta-regionen hade utvecklas från en stödgrupp under Stroke Västra Mälardalen till en helt egen lokalförening. De omnämnde också att lokalföreningen i Sala-Heby sedan i somras driver en stödgrupp i Östervåla med gott resultat. Därefter följde en stund av frågor och svar och båda håll mellan föreningarna. Innan mötet avslutades togs beslut om fortsatt samarbete, där vi från Stroke Västmanlands län erbjöd det stöd vi kan tänkas ge i form av tankar och idéer.
Slutsummeringen blev att vi behöver varandra i kampen för de strokedrabbade och deras anhöriga.
Text och bilder: Ola Kågenäs

 

ARBETSMÖTE I SALA 21 oktober 2011 samlades styrelsen från länsföreningen till det allra första "arbetsmötet", det hölls i Föreningarnas Hus i Sala. Ett "arbetsmöte" är ett styrelsemöte helt utan dagordning där tanken är att det ska vara högt i tak och med mer plats för fria idéer från deltagarna. Resultatet från ett sådant möte leder förhoppningsvis fram till förslag som sedan "klubbas" på nästkommande styrelsemöte. Eftersom styrelsens målsättning med ordinarie styrelsemöten är att de ska vara korta och endast följa dagordningens punkter så tyckte samtliga att denna modellen med ett möte över några timmar var en bra variant för att kunna lufta sina tankar lite mera fritt. Förmodligen blir detta ett bestående inslag i länsföreningens framtida arbetssätt.

 

I december 2010 höll länsföreningen en styrelseutbildning för de fyra lokalföreningarnas styrelser.
Platsen för utbildningen var Klackbergsgården utanför Norberg.
Totalt var det 17 deltagare från de fyra olika styrelserna.

Huvudsyftet med träffen var att dela erfarenhet samt att lära känna varandra.
Träffen inleddes av Carina Sjöberg, ABF som redogjorde för styrelsemedlemmarnas roll och ansvar i styrelsearbetet.
Därefter genomfördes en presentation av alla deltagarna.
Deltagarna delades sedan in i tre grupper med representanter från varje lokalförening

Uppdraget för utbildningen var bla att diskutera hur värvar vi nya medlemmar, och hur vårdar vi dem vi redan har? Vilka föreningsaktiviteter har vi? 
Den första uppgiften blev att redovisa nuläget i de olika föreningarna.
De tre grupperna jobbade intensivt med frågorna under ledning av Ove Puisto, länsföreningens ordförande och Mariann Ytterberg, föreningens vice ordförande som båda fungerade som ledare och bollplank till grupperna.
Det bestämdes att en dagsutbildning skulle hållas som uppföljning under våren.
Den kommer att ske den 7 maj i Hallstahammar se under nyheter på startsidan.
Bilder från Klackbergsgården finns under länsföreningens bildgalleri.

 

Årsmötet 2011
Den 15 mars 2011 hölls länsföreningens årsmöte i Eriksborg, Västerås.

Saxat ur verksamhetsberättelsen för 2010:
Inom Västmanlands län finns f n fyra olika lokalföreningar. Västra Mälardalen, Västerås, Sala-Heby samt Södra Bergslagen.
Det totala medlemsantalet var vid 2010 års början 588 personer och vid årets slut 706, en ökning med 118 medlemmar under året!

Länsföreningen har under 2010 hållit sex styrelsemöten, ett årsmöte samt ett konstitutionerande styrelsemöte.


Information och erfarenhetsutbyte i Hallstahammar
Lördagen den 7 maj samlades delar av de fyra lokalföreningarnas styrelser på Brukshotellet i Hallstahammar. Vi samlades i matsalen för gemensamt frukostkaffe ock smörgås straxt efter kl 9.
Det kan sägas vara en prestation att så många ställde upp denna dag som bjöd på en molnfri himmel och härlig försommargrönska. Trots fågelkvitter och vackert väder startade vi med en inledning av Ove Puisto på utsatt tid kl 10 i konferensrummet. Han började med en summering av vad som hände i Klackbergsgården i december 2010 vid länsföreningens dagar gällande erfarenhetsutbyte mellan de olika lokalföreningarna.
Efter bensträckare och toabesök följde en redovisning från respektive lokalförening av vad som hade hänt efter Klackbergskonferensen
Vid 12- tiden intogs en mycket välsmakande lunch. Här anslöt även våra gäster, Anders Thunberg och Tina Hagberg från Afasilinjen på Karlskoga Folkhögskola.
Kl 13.00 startade Anders och Tina sin information gällande "Afasi-linjen-vägen tillbaka till språket". De visade bilder från verksamheten, och informerade samt underhöll oss även med sång och musik. En riktigt trevlig stund.
När Ove hade tackat dem för deras insats fortsatte vi erfarenhetsutbytet mellan föreningarna med att bl a diskutera fortsättningen på samarbete mellan lokalföreningarna. Ett förslag som togs upp var att kanske starta med kassörs-, sekreterar- informationsutbyten vid kommande träffar, alltså på temat så här gör vi i vår förening.


<- På gång |  Bilder ->